Zasedání Rady pro obecné záležitosti (GAC) v Bruselu, 12. 12. 2023

Poslední Rada pro obecné záležitosti (GAC) pod taktovkou španělského předsednictví se konala dne 12. prosince 2023 v Bruselu. Česko na Radě zastupoval ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák. Ministři členských zemí měli na programu přípravu nadcházející Evropské rady, přijetí závěrů Rady k rozšíření a k řízení demografických změn v Evropě, vyhodnocení každoročního Dialogu Rady k právnímu státu a dohody o přidružení s Andorrou a San Marinem.

Jedním z hlavních bodů dnešního zasedání byla cílená výměna názorů k připravovaným závěrům nadcházejícího zasedání Evropské rady ve dnech 14. – 15. prosince, které obsahuje pestrou paletu témat od Ukrajiny, Blízkého východu a rozšíření EU, přes revizi víceletého finančního rámce 2021-2027, bezpečnost a obranu až k migraci a strategická agendě.

„Prosincová Evropská rada by měla mít konečné slovo v otázce rozšiřování. Vzhledem k tomu, že tato oblast je pro nás dlouhodobě prioritní, doufám, že premiéři členských států podpoří zahájení přístupových jednání s Ukrajinou, Moldavskem a Bosnou a Hercegovinou a udělení kandidátského statusu Gruzii,“ okomentoval ministr Dvořák.

Dalším tématem Rady bylo schvalování závěrů k hodnocení dialogu o právním státu. S ohledem nesouhlas dvou členských států byly nakonec závěry přijaty jen jako závěry předsednictví.

„Dialog o právním státu považuji za užitečný nástroj a jsem rád, že je v něm Česko jakýmsi průkopníkem,“  řekl ministr.

Dále Rada přijala závěry o řízení demografických změn v Evropě. Čtyři hlavní oblasti nástrojů zahrnují podporu sladění rodinného a pracovního života, zaměření na mladší generaci, posílení postavení starší generace a řízenou legální migraci.

„Cíle v oblasti řešení demografické změny jsou v souladu s našimi národními snahami o zlepšení fungování trhu práce, růstu produktivity a udržitelnosti. Oceňuji také důraz na regionální rozměr demografických změn, který je u nás primárně spojen s vylidňováním a stárnutím obyvatelstva ve venkovských oblastech,“ řekl Dvořák.

Ministři na dnešním zasedání také diskutovali o závěrech o rozšíření. Poprvé zahrnují kromě zemí západního Balkánu rovněž Ukrajinu, Moldavsko a Gruzii. Nejzásadnější otázky se tentokrát vztahovaly k doporučení Evropské komise ohledně zahájení přístupových rozhovorů s Ukrajinou, Bosnou a Hercegovinou a udělení kandidátského statusu Gruzii.

“Moldavsko a Ukrajina dosáhly za krátkou dobu významného pokroku ve svém reformním úsilí, proto Česko souhlasí s tím, aby s nimi byly zahájeny přístupové rozhovory. Podporujeme otevření přístupových rozhovorů také s Bosnou a Hercegovinou po splnění některých dalších podmínek,“ uzavřel Ministr Dvořák.